GOS-622G 20MHz频宽双通道模拟示波器 品牌:固纬

更新:2014-3-17 12:09:23      点击:
  • 品牌:   台湾固纬gwinstek
  • 型号:   GOS-622G
  • 市场价:    元
  • 优惠价:    元 (已有 0 人购买)
  • 在线订购   加入收藏
产品介绍
CRT  
类型

6 英吋内附刻度线之方形显示屏 ;
标线位置 0%, 10%, 90%, 100% ; 8 x 10 格 (1 格 = 1 公分)

Z 轴输入 输入阻抗 : 约 5kΩ
感度 : 3Vp-p 以上
频宽 : DC ~ 5MHz
垂直系统
感度 5mV ~ 5V/DIV +3%, 1mV ~ 2mV/DIV +5%
频宽 DC ~ 20MHz
DC ~ 10MHz 在 1 ~ 2mV/DIV
上升时间 17.5nS (35nS 在 1mV ~ 2mV/DIV)
输入阻抗 约 1MΩ
输入耦合 AC, DC, GND
垂直模式 CH1, CH2, DUAL, ADD, CH2 INV
(DUAL 自动切换 ALT 及 CHOP)
水平系统
扫描时间 0.1μS ~ 0.5S/DIV+3%;
100nS ~ 50mS/DIV+5% (x 10MAG);
10nS ~ 50nS+8% (x 10MAG)
触发
触发模式 AUTO, NORM
触发源 CH1, CH2, ALT, LINE, EXT
触发耦合 AC, DC, HF, REJ, TV
触发斜率 "+" 或 "-"
X-Y 操作
感度 5mV ~ 5V/DIV+4%
X 轴频宽 DC ~ 1MHz
相位差 3o or less from DC ~ 50kHz
讯号输出
触发讯号输出 电压 : 约 50mV/DIV into 50Ω
校正端子输出 1kHz 方波, 2Vpp+2%
使用电源
  交流 100V/120V/220V/230V + 10%, 50/60Hz
附件
  电源线 x 1 ;
操作手册 x 1 ;
测棒 (10:1/1:1) x 2
尺寸及重量
  310(宽) x 150(高) x 455(长) mm
约 8.2 公斤

电源线 x 1
操作手冊 x 1
GTP-020A-4: 20MHz (10:1/1:1)被动式测棒 (每通道一支)

更多产品